ANVISNINGAR FÖR SÄRSKILDA PROV

Fastställda av SVKs styrelse 1996-06-02 (§8a), reviderade 2000-03-11 (§10h)

Ansvar mm
Provledaren och den arrangerande lokalavdelningen är ytterst ansvariga för att prov genomförs enligt gällande jaktprovsregler. Provledaren skall vara godkänd av SVKs styrelse. Vid särskilt prov ska SVKs regler för prov på utsatt fågel uppmärksammas. Antal deltagare minst 3 hundar och 2 förare ska delta i ett särskilt prov. Provet kan genomföras i alla klasser, och kan genomföras som odelat prov eller som delat prov. SVKs jaktprovsregler ska tillämpas. Sammanblandning av odelat och delat prov i ett och samma prov är inte tillåtet.

Prov på annan lokalavdelnings område
Medlem i SVK kan, förutom inom den egna lokalavdelningen, även ordna särskilt prov inom annan avdelnings geografiska ansvarsområde. Det är dock alltid den arrangerande avdelningen/medlemmen som ansvarar för kontakter med domare och provledare, och som ombesörjer all administration. Arrangerande avdelning ska alltid i förväg tillfråga den lokal-avdelning där provmarken är belägen om lov att anordna provet, så att prov inte genomförs där lokalavdelning planerar eget prov. Det är av största vikt att störning av renskötsel undvikes (beslut i SVKs styrelse 3/1994, §7h.

Antalet prov per dag
Under en provdag får med samma domare, funktionärer och deltagare endast ett särskilt prov genomföras.

Anmälan
Medlem som vill anordna särskilt prov ska anmäla detta till, Martin Ström martin.strom@norconsult.com telefon 076-764 03 20 

Anmälan ska innehålla uppgifter om antal hundar, provplats, datum, domare och provledare. Vid eftersök skall provledaren finnas på plats och vid fältprov på morgonen för kontroll och upprop. Under provdagen måste provledaren finnas tillgänglig per telefon. Medlemmen ansvarar för att erforderligt tillstånd av jakträttsinnehavare inhämtas och att detta tillstånd redovisas för provledaren. Provledaren meddelar kassören kassor@svkbottenviken.se vem och vilka hundar som deltog efter provets genomförande

Provet ska anmälas senast 5 dagar före första provdagen Anmälan och redovisning av provet skall ske digitalt. Deltagarna fyller i samtliga uppgifter på egenskapsblankett som skickas till provledaren för aktuellt prov. Provledaren skickar samtliga eg-blanketter till provets domare. All redovisning av provet sker digitalt och domaren skickar resultaten till provledaren. Provledaren skickar resultatet vidare till redovisaren för särskilda prov. Provet ska redovisas till SVK enligt gällande redovisningsinstruktioner.

Avgifter
Anmälningsavgiftens storlek fastställs av respektive lokalavdelning. Se prislista under aktiviteter

Resultaten på särskilda prov ska vara Martin Ström tillhanda senast två veckor efter provdatum.