Stadgar för SVK Bottenvikens lokalavdelning

Antagna av SVK Bottenvikens lokalavdelnings årsmöten; 960216 §13 och 960726 §6 samt fastställda av SVK:s styrelse 970530 §7. Gäller från 1998-01-01
§ 1 Mål
SVK/Bottenviken är lokalavdelning i Svenska Vorstehklubben (SVK) och har till ändamål att inom sitt verksamhetsområde främja avel av mentalt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar av de av SVK administrerade raserna, samt att verka för utvecklingen av dressyr och allsidigt jaktligt och praktiskt bruk av dessa raser.

§ 2 Verksamhet
Lokalavdelningarnas verksamhetsområden bestäms av SVK:s fullmäktige och ska i stort sett sammanfalla med av SKK beslutad indelning.
Lokalavdelningens verksamhet regleras i av avdelningens årsmöte antagna stadgar, vilka fastställts av SVK:s styrelse. Verksamheten bör utövas i enlighet med en av lokalavdelningen fastställd verksamhetsplan.

§ 3
Lokalavdelning förverkligar sina syften genom att i samråd med SVK:s styrelse
- anordna utställningar, jakt- och viltspårprov
- väcka intresse för och främja ändamålsenlig och sund avel
- anordna träffar för utbildning och dressyr
- sprida kännedom om vorstehraserna och deras användning

§ 4 Medlemskap
Medlem i SVK, som är bosatt inom lokalavdelningens geografiska område, är tillika medlem i lokalavdelningen. Medlemsavgift erlägges till SVK.

§ 5
Medlemskap upphör när medlem begär sitt utträde, inte inom föreskriven tid betalar medlemsavgift (årsavgift), eller blir utesluten genom beslut av SKK:s disciplinnämnd.

§ 6 Verksamhetsår
Lokalavdelningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 7 Organsation
Lokalavdelningens verksamhet utövas av årsmöte och avdelningsstyrelse. Årsmötet är lokalavdelningens högsta beslutande organ utom i de ärenden där SVK:s och/eller SKK:s stadgar ska tillämpas. Vid årsmöte har medlem i lokalavdelningen yttranderätt och rösträtt.

§ 8 Årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas årligen under februari eller mars månad. Tid och plats för mötet fastställes av lokalavdelningens styrelse. Kallelse till ordinarie årsmöte ska senast 3 veckor före mötet utlysas via lokalavdelningens hemsida. Kallelse skall också tillställas SVK:s sekreterare. För kallelsen svarar lokalavdelningens styrelse.

§ 9
Senast vid årsmötet ska följande handlingar finnas tillgängliga för medlem i lokalavdelningen: lokalavdelningsstyrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkningar, revisorernas berättelse, lokalavdelningsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget, valberedningens förslag och uppgift om övriga ärenden enligt § 11, punkt 17.

§ 10
Ordinarie årsmöte öppnas och avslutas av lokalavdelningsstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, vice ordförande, eller av den styrelsen utser.

§ 11
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma
1. justering av röstlängd
2. val av ordförande för mötet
3. val av sekreterare för mötet
4. val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
5. fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
6. styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkningar samt revisorernas berättelse
7. fastställande av resultat- och balansräkningar samt fastställande av styrelsens förslag till resultatdisposition
8. beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9. beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
10. beslut om styrelsens förslag till budget
11. beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 15
12. val av ordförande för tiden fram till nästa årsmöte
13. val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 15
14. val av två revisorer och två revisorssuppleanter
15. val av ledamot/ledamöter och suppleant/er att företräda lokalavdelningen vid SVK:s fullmäktigemöte
16. val av valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande, för att förbereda de val som enligt punkterna 12-15 ska förekomma vid nästa ordinarie årsmöte
17. övriga ärenden, som av lokalavdelningens styrelse hänskjutits till årsmötet eller som av medlem anmälts till styrelsen för behandling på årsmötet.

Anmälan om ärende enligt punkt 17 ska vara skriftligt och ha inkommit till styrelsen senast 3 veckor före ordinarie årsmöte. Till ärendet ska styrelsen avge yttrande och förslag till beslut.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns upptaget på dagordningen, får detsamma ändå behandlas om årsmötet så beslutar.

Eventuell reservation till mötets beslut i ett ärende ska bekräftas skriftligt och reservationen ska vara inlämnad till mötets ordförande senast dagen efter årsmötets avslutande.

§ 12
Vid årsmötet har ledamot och suppleant i SVK:s styrelse och av ordinarie årsmöte utsedd ordförande, revisor och sammankallande i valberedningen närvaro- och yttranderätt men inte beslutanderätt. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening. Är någon av dessa medlem i lokalavdelningen gäller för denne samma som för annan medlem.

§13 Extra årsmöte
Lokalavdelningens styrelse kan kalla till extra årsmöte och styrelsen bedömer att särskilda skäl för detta föreligger. Extra årsmöte ska hållas om av ordinarie årsmöte vald revisor eller om minst en fjärdedel av medlemmarna så yrkar.

Yrkan om extra årsmöte ska vara skriftlig och ställd till lokalavdelningens styrelse samt innehålla uppgift om och underlag för det eller de ärenden, som ska tas upp till behandling.

Extra årsmöte ska hållas inom 60 dagar från den dag då yrkan inkom till lokalavdelningens styrelse. Tid och plats för extra årsmöte fastställs av lokalavdelningens styrelse.

Kallelse till extra årsmöte med uppgift om det eller de ärenden, som ska tas upp till behandling ska senast 2 veckor före mötet vara utlyst i Svensk Vorsteh eller ske genom personligt meddelande till de medlemmar som finns upptagna i senaste tillgängliga medlemsförteckning. För kallelsen svarar lokalavdelningens styrelse.

Vid extra årsmöte får endast de ärenden som finns angivna i kallelsen upptas till behandling förutom ärenden enligt punkterna 1-5 enligt § 11.

§ 14 Röstning
Röstlängd för årsmötet upprättas på grundval av vid mötesdagen gällande medlemsförteckning. Varje medlem har en röst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Röstning sker öppet, dock ska val förrättas med slutna sedlar om någon medlem så yrkar.

Som mötets beslut gäller, förutom i frågor där det särskilt stadgas, den mening som erhåller flest röster. Om antalet röster är lika gäller den mening som företräds av ordföranden, dock ska vid val frågan avgöras genom lottning.

§ 15 Lokalavdelningens styrelse
Förvaltningen av lokalavdelningens angelägenheter handläggs av en av ordinarie årsmöte vald styrelse.

Lokalavdelningens styrelse ska bestå av ordförande och minst 3 men högst 7 övriga ordinarie ledamöter samt högst 4 suppleanter.

Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för 1 år, halva antalet övriga ordinarie ledamöter för 2 år samt suppleanter för 1 år. Till ordinarie ledamot och suppleant kan väljas endast den som är medlem i lokalavdelningen.

§ 16
Lokalavdelningens styrelse sammanträder efter kallelse från ordföranden eller, vid förfall för denne, vice ordföranden. Styrelsen ska sammanträda minst tre gånger per kalenderår. Vid styrelsesammanträde ska protokoll föras. Protokollet ska justeras av sammanträdets ordförande och en ledamot som av mötet utsetts till justeringsman.

Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är kallade och då ordföranden eller vice ordföranden samt minst tre ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller de flesta rösterna. Vid lika antal röster gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

§ 17
Lokalavdelningens styrelse ska, förutom vad som i övrigt sägs i dessa stadgar och i stadgar för SVK 
1. inom sig utse vice ordförande och inom eller utom sig utse sekreterare och kassör
2. bereda ärenden som ska behandlas av lokalavdelningens årsmöte
3. verkställa de beslut som fattats av årsmötet
4. genomföra de uppdrag som lämnats av årsmötet
5. förvalta lokalavdelningens tillgångar
6. senast 3 veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkningar till revisorerna
7. årligen före den 1 april till SVK:s styrelse överlämna verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse
8. snarast efter förrättade val till SVK insända uppgift om styrelsens sammansättning och om valda fullmäktigeledamöter och suppleanter
9. följa av fullmäktige och SVK:s styrelse utfärdade föreskrifter och anvisningar
10. besvara av SVK:s styrelse remitterade ärenden inom utsatt tid
11. på anmodan tillställa SVK:s styrelse protokoll från styrelsesammanträden
12. i övrigt sköta lokalavdelningens angelägenheter

§ 18 Räkenskaper och revision
Styrelsen utser inom eller utom sig den eller de personer som var för sig eller i förening får teckna klubbens firma.

§ 19
Lokalavdelningens räkenskaper ska årligen per den sista december sammanföras i ett fullständigt bokslut. Lokalavdelningsstyrelsens årsredovisning ska årligen granskas av de av ordinarie årsmöte valda revisorerna. Revisorernas berättelse ska finnas tillgänglig senast i samband med ordinarie årsmöte.

§ 20 Samråd
Samråd mellan lokalavdelningen och SVK ska vid behov ske för att de gemensamma målen ska uppnås.

§ 21 Stageändring
Beslut om stadgeändring fattas med 2/3 majoritet av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, det senare minst 2 månader efter det första. Beslut om stadgeändring ska innefatta tidpunkten för ändringens ikraftträdande. Stadgeändring träder i kraft först sedan den fastställts av SVK:s styrelse.

§ 22 Upplösning
Beslut om upplösning av lokalavdelningen fattas i samma ordning som föreskrivs för stadgeändring. Vid sådant beslut ska lokalavdelningens tillgångar överlämnas till SVK.

**************